วิทยากรจากบริษัท ดรีมแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ ให้ความรู้และพานักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชม และศึกษาการผลิตแผ่น Precast จากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต Precast ของบริษัท ดรีมแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้